Dato og tid

2012-03-14 19:12

Fremmøtte

Forslag til vedtekter

 1. Navn

   Forenings navn er Bitraf, som er en forkortelse for Bitraffineriet.

 2. Formål

   Bitraf har som formål å opprettholde et sosialt miljø og en møteplass for
   kreativ bruk av datamaskiner og elektronikk.

 3. Organisasjon

 3.1. Styret

   Styret består av fem medlemmer. Antallet kan reduseres til fire
   eller tre medlemmer dersom det ikke finnes nok kandidater.

   Styret velges av generalforsamlingen. Ved gjentatt stemmelikhet vinner
   den yngste kandidaten. Man behøver ikke å være på generalforsamlingen for
   å bli valgt inn i styret.

   Styret er til enhver tid vedtaksdyktig så lenge minst tre styremedlemmer
   er enige.

   Alle styrevedtak skal nummerereres sekvensielt og annonseres innen 24
   timer, permanent på http://bitraf.no/foreningen/styrevedtak og i minst
   7 dager på http://bitraf.no/. Alle stemmer skal loggføres med fullt navn.

   Styremedlemmer kan trekke seg. Styret kan vedta å forsterke seg selv.

 3.2. Generalforsamling

   Generalforsamling holdes i løpet av april unntatt i 2012. Styret må sende
   ut innkalling minst 14 dager før generalforsamlingen, og denne må
   inneholde en saksliste.

   Alle har møterett til generalforsamlingen. Kun personer som var medlemmer
   før innkallingen til generalforsamlingen har stemmerett. Man må være til
   stede på generalforsamlingen for å avgi stemme.

   Møteleder avgjør hvordan stemmer avgis. Endring av vedktektene krever 2/3
   flertall.

   Alt kan vedtas på ordinær generalforsamling. I tillegg må følgende saker
   skal alltid behandles på ordinær generalforsamling:

   * Valg av møteleder og referent
   * Godkjenning av innkalling
   * Årsberetning med regnskapstall
   * Godkjenning av årsberetning
   * Valg av nytt styre

   Referat fra generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelig på
   http://bitraf.no/foreningen/generalforsamling senest 72 timer etter
   generalforsamlingen.

 3.3. Ekstraordinær generalforsamling

   Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret eller etter
   krav fra minimum 50% av medlemmene. Ekstraordinær generalforsamlig er
   gyldig etter samme regler som for ordinær generalforsamling.

   På ekstraordinær generalforsamling behandles kun saker som står i
   innkallingen.

 4. Medlemskap

   Styret vedtar regler for medlemskap.

 5. Styrets rettigheter og plikter

   Alle styrets medlemmer har selvstendig signaturrett.

   Styret skal etterstrebe at medlemmene har tilgang til relevant utstyr, og
   tilrettelegge for aktiviteter.

   Styret velger et styremedlem til kasserer.

 6. Oppløsing

   Generalforsamlingen kan ved 2/3 flertall vedta å avholde oppløsende
   generalforsamling. Den oppløsende generalforsamlingen avholdes minst 42
   dager etter vedtaket. Endelig vedtak om oppløsning må fattes av
   oppløsende generalforsamling med minst 2/3 flertall.

   Ved oppløsning skal foreningens midler realiseres, og overskuddet doneres
   til Free Software Foundation.
Erik sier vedtektene høres bra ut. Odin er enig. Trygve og Håvard E. klapper.

Valg av styre

Det er fem kandidater til styret: Siden det er fem kandidater vedtas styret automatisk.

Godkjenning av generalforsamling

Generalforsamling godkjennes ved enstemmig humming.